1.2 Hybrid Foam- Kit - SprayEZ - Spray Equipment and Coating